چهارشنبه 9 بهمن 1398   23:21:02
واحد روابط عمومی
مدیر واحدسرپرست واحد روابط عمومینسیبهجلال وند

 

 n-jalalvand@farabi.tums.ac.ir:Email
88989120