پنجشنبه 28 شهريور 1398   16:58:07
شورای ارتباط با صنعت و جامعه دانشکده

به منظور ارتقاء سطح همکاریهای علمی میان دانشگاه و صنعت و تسهیل وتسریع فرایند مربوطه، در سال 1394 شورای ارتباط با صنعت و فناوری دانشکده بهداشت به صورت رسمی شکل گرفت.

واژه صنعت در این زمینه به مفهوم هر نوع صنعت، سازمان، نهاد، مرکز، وزارتخانه و ... می باشد. همچنین نوع همکاری می تواند در زمینه های پژوهشی ، آموزشی وخدماتی باشد.

انتظار می رود با شکل گیری این شورا در دانشکده ، ضمن افزایش میزان همکاری ها، مسیر این همکاری ها تسهیل شود.

سرپرست شورای ارتباط با صنعت وجامعه دانشکده : آقای دکتر محمدرضا منظم 
کارشناس شورای ارتباط با صنعت و جامعه دانشکده : خانم ثریا زارعی

کارشناس شورای ارتباط با صنعت و جامعه دانشکده : خانم صدیقه ماسوریان


نمایندگان شورای ارتباط با صنعت وجامعه گروههای دانشکده بهداشت
- دکتر مهدی یاسری ، گروه اپیدمیولوژی و آمار زیستی
- دکتر الهام شکیبازاده، گروه آموزش بهداشت و ارتقاء سلامت
- دکتر بتول احمدی، گروه علوم مدیریت و اقتصاد بهداشت
- دکتر فضل اله چنگانی ، گروه مهندسی بهداشت محیط
- دکتر غلامرضا مولوی، گروه انگل شناسی و قارچ شناسی پزشکی
- دکتر  علیرضا زهرایی، گروه حشره شنسای پزشکی و مبارزه با ناقلین
- دکتر روناک بختیاری ، گروه پاتوبیولوژی (بخش ایمنی شناسی)
- دکتر محمدمهدی امیری ، گروه پاتوبیولوژی (بخش میکرب شناسی)
- دکتر فرهاد رضایی، گروه ویروس شناسی پزشکی
- دکتر علی کریمی، گروه مهندسی بهداشت حرفه ای

 

فايلها
فرم خلاصه اطلاعات.pdf 1.4 MB
شيوه نامه ارتباط با صنعت بهداشت.pdf 1.44 MB
نمودار مراحل ثبت طرح تحقيقاتي ارتباط با صنعت.pdf 57.853 KB