پنجشنبه 28 شهريور 1398   17:22:46
معاونت پژوهشی

درباره معاونت پژوهشی:

معاونت پژوهشی یکی از معاونت های دانشکده بهداشت است که وظیفه کلی آن ساماندهی امور پژوهشی در دانشکده است. این معاونت بعنوان نخستین رسالت خود، مسئولیت تنظیم سیاستها و عناوین پژوهشی دانشکده به نحو هماهنگ با سیاستهای دانشگاه، و در مرحله بعد مسئولیت هدایت پژوهشگران محترم در جهت اجرای سیاست ها و نظارت بر حسن اجرای آنها را برعهده دارد.