اخبار
 طرح شهید رهنمون بسیج جامعه پزشکی و اساتید دانشکده بهداشت
دومین جلسه کمیته مشورتی دانشجویی توسعه آموزش دانشکده بهداشت با هدف برنامه ریزی و هم اندیشی در خصوص فعالیت های کمیته مشورتی برگزار شد.
برگزاری جلسه شورای فناوری و ارتباط با صنعت دانشکده بهداشت
نشست هیات رییسه دانشکده بهداشت