روبدادها
فروردین 96 تهران- ایران

معاونت تحقیقات و فناوری

 دفتر همکاری دانشگاه،صنعت و جامعه

 

دستورالعمل اجرایی فرصت مطالعاتی در مراکز تحقیقاتی و صنعتی

داخل کشور اعضای هیات علمی دانشگاه

 

 

دستور العمل اجرایی حاضر توسط دفتر همکاری دانشگاه، صنعت و جامعه دانشگاه، گروه طرح های ارتباط با صنعت در خصوص فرصت مطالعاتی در واحد های تحقیقاتی و صنعتی داخل کشور تدوین گردیده است.

این دستور العمل هرچهار سال یک بار بازنگری خواهد شد. 

 

 

 

 

 

 

 

 


تاریخ تهیه: فروردین 1396

 

 

 

 

مقدمه

در راستای ایجاد تعامل و تقویت ارتباط بین دانشگاه و صنعت و به منظور عملیاتی نمودن دانش و یافته های اعضای هیات علمی دانشگاه در بخش صنعت و جامعه و به استناد مفاد فصل پنجم آیین نامه استخدامی اعضای هیات علمی دانشگاه علوم پزشکی تهران، دستور العمل اجرایی فرصت های مطالعاتی در واحد های تحقیقاتی و صنعتی داخل کشور اعضای هیات علمی دانشگاه علوم پزشکی تهران تدوین گردیده است.

هدف از معرفی این برنامه توسعه همکاری های علمی و پژوهشی بین دانشگاه و واحد های تحقیقاتی و صنعتی، ایجاد فرصت آشنایی و بهره گیری اعضای هیات علمی دانشگاه از عرصه های تحقیقاتی و صنعتی و تبادل اطلاعات و تجارب حاصله می باشد به طوری که دریافت کنندگان این فرصتها را در افزایش بازدهی کار در دانشگاه توانمند می سازد.   

در این دستور العمل هدف از فرصت مطالعاتی در مراکز صنعتی، جهت دهی به پژوهشهای دانشگاهی در راستای نیاز های صنعت و جامعه با اختصاص دادن یک دوره زمانی به تعامل ،مطالعه و پژوهش است. در حقیقت فرصتی برای افراد متقاضی است که که با انجام تحقیق و توسعه در یک صنعت توانایی های حقیقی خود را در دانش پژوهی و فعالیت های پژوهشی افزایش داده و یا اثبات نموده و با نیازهای واقعی صنعت مرتبط به تخصص و حوزه کاری خود از نزدیک آشنا گردند.

 

ماده 1- تعاریف

فرصت مطالعاتی داخل کشور بلند مدت : ماموریتی با مدت معین بین سه تا دوازده ماه بطور پیوسته یا گسسته  است که به اعضای هیات علمی واجد شرایط برای تقویت و افزایش توانمندی های پژوهشی داده می شود تا با انجام مطالعات و پژوهش های مشترک در یک موضوع خاص مورد نظر مراکز تحقیقاتی، صنایع و بنگاه های اقتصادی و با تایید و تصویب دانشگاه در واحد های فوق الذکر حضور یابند. در این نوع فرصت مطالعاتی که به دو صورت تمام وقت و غیر تمام وقت می باشد، می بایست موافقت میزبان کسب گردد.

فرصت مطالعاتی داخل کشور کوتاه مدت : ماموریتی برای اعضای هیات علمی متقاضی جهت حضور در واحد های تحقیقاتی و صنعتی برای مدت کمتر از سه ماه جهت کمک به رفع مشکلات اولویت دار علمی و تخصصی مورد تایید است.

واحد میزبان: موسسه تحقیقاتی یا گروه های صنعتی، خدماتی و بنگاه های اقتصادی داخل کشور است که آمادگی برای پذیرش اعضای هیات علمی به عنوان فرصت مطالعاتی را دارد .  در این دستورالعمل صنعت بمعنای عام واحدهای تولیدی، خدماتی و اقتصادی جامعه است.  

 

ماده 2- شرایط فرصت مطالعاتی داخل کشور

فرصت مطالعاتی امتیازی است ویژه که بر اساس کسب امتیازات لازم از فعالیتهای موثر و مفید علمی، پژوهشی به اعضای هیات علمی دانشگاه داده می شود.

2-1 افراد واجد شرایط:

-         استادان، دانشیاران و استادیاران و مربیان برجسته تمام وقت آموزشی یا پژوهشی دانشگاه

-         دارا بودن حداقل وضعیت استخدامی رسمی، آزمایشی و پیمانی

-         دارا بودن صلاحیت عمومی و اخلاقی متقاضی

2-2 الزامات قبل از اعزام:

-         ارائه ایده پژوهشی و یا برنامه مشخص با توجه به اولویت علم و فناوری کشور

-         اعلام آمادگی و کسب موافقت واحد میزبان

-         تایید صلاحیت واحد میزبان توسط کمیته اجرائی ارتباط با صنعت دانشگاه

-        دریافت مصوبه کمیته اجرایی ارتباط با صنعت  دانشگاه

-        ارائه طرح پژوهشی و یا برنامه کاری مشخص بین یک تا سه ماه بعد از شروع فرصت مطالعاتی

3-2 تعهدات دانشگاه و واحد میزبان:

-          

-         تخصیص اعتبارات لازم جهت انجام دوره های فرصت مطالعاتی اعضای هیات علمی در بودجه سالانه دانشگاه. پرداخت حقوق و مزایای اعضای هیات علمی مطابق با آئین نامه ماموریتها در دانشگاه

-          تامین حداقل تسهیلات رفاهی مورد نیاز اعضا هیات علمی توسط واحد میزبان

-         احتساب مدت استفاده از فرصت مطالعاتی به شرط رعایت مفاد دستورالعمل اجرایی جزو سوابق خدمت دانشگاهی

 

ماده 3- تعهدات اعضای هیات علمی به دانشگاه  

-.متقاضی دوره فرصت مطالعاتی تعهد می نماید که یک نسخه از گزارش پیشرفت مطالعه و تحقیقات خود را به فواصل معینی که تعیین خواهد گردید (حداقل در فواصل زمانی سه ماهه) و گزارش نهایی را از طریق واحد متبوع خود به ناظر و یا کمیته اجرایی ارتباط با صنعت دانشگاه ارسال نماید.

-.در صورت انصراف و یا نیمه تمام گذاردن دوره فرصت مطالعاتی ، استفاده کننده موظف است علل انصراف را به کمیته اجرایی ارتباط با صنعت دانشگاه گزارش نماید. در صورتیکه دلائل ارائه شده مورد تایید کمیته اجرایی ارتباط با صنعت  دانشگاه نباشد وی از امتیازات بهره مندی از فرصت مطالعاتی داخل کشور محروم می گردد.   

 

ماده 4- وظایف کمیته اجرایی ارتباط با صنعت دانشگاه در زمینه فرصت مطالعاتی

-         پیگیری مصوبات مربوط به طرح و یا ایده و برنامه کاری فرصت مطالعاتی

-        تعیین شیوه ارزیابی متقاضی استفاده و واحد میزبان

-        در صورت لزوم تعیین ناظر طرح

-        بررسی و تایید گزارشات ادواری و نهایی فرصت مطالعاتی

-         مستند سازی تجارب بدست آمده از فرصت های مطالعاتی

-         مشاوره در مورد چگونگی تنظیم نامه درخواست دوره فرصت مطالعاتی و پژوهشی صنعتی، کیفیت پروپوزال ها و مزایای خاص اعضای هیات علمی

-         نظارت بر حسن انجام کار

-         تصمیم گیری در خصوص استفاده مجدد از فرصت مطالعاتی

-          

 

ماده 5- شیوه اجرا

-         متقاضی می بایست درخواست فرصت مطالعاتی را همراه با سوابق علمی و پژوهشی و موافقت واحد میزبان از طریق مدیر گروه به رئیس دانشکده/ مرکز ارائه نماید. 

-         رئیس دانشکده/ مرکز ،پیشنهاد طرح متقاضی را پس از بررسی و تایید به همراه موافقتنامه به کمیته اجرایی ارتباط با صنعت دانشگاه ارسال نماید.

-         کمیته موظف است پیشنهاد طرح متقاضی را در اولین جلسه خود بررسی و نتیجه را به متقاضیان فرصت مطالعاتی اعلام نماید. 

-         کلیه درخواست ها برای میزبانی فرصتهای مطالعاتی داخل کشور می بایست جهت بررسی به کمیته اجرایی ارتباط با صنعت  دانشگاه ارائه شود.

-         کمیته موظف است صلاحیت واحد میزبان را بررسی و نتیجه را ظرف دو ماه به متقاضیان میزبانی اعلام نماید.

-         معاونت تحقیقات و فناوری دانشگاه پس از تایید موضوع را برای طی مراحل اداری و صدور حکم به معاونت بین الملل و معاونت توسعه دانشگاه ارسال نماید. 

این دستورالعمل در 5 ماده در تاریخ .... در هیئت رئیسه دانشگاه به تصویب رسیده و از تاریخ تصویب قابل اجرا می باشد.


اسفند 96 تهران- ایران

سومین کنگره سلامت دهان و اپیدمیولوژی همراه با جشنواره بزرگ سلامت دهان با عنوان "دندان سالم لبخند زیبا" و برنامه های جذاب دیگر برای خانواده های اعضای هیات علمی و کارکنان، مورخ 2 تا 4 اسفند 1396 توسط گروه سلامت دهان و دندانپزشکی اجتماعی برگزار می شود.  

26 بهمن ماه 96 تهران- ایران
دکتر رخشنده ناطق برگزیده دومین جشنواره تعهد حرفه ای  شدند.
مکان اجرای جشنواره به "دانشگاه علوم پزشکی تهران- سازمان مرکزی- طبقه همکف سالن آمفی تئاتر" تغییر یافت.
زمان : 11-12