متون عمومی


همایشها و رویدادهای علمی: مجموعه کارگاههای ایده و خلاقیت
بازار ملی سلامت به عنوان بازوی توسعه فناوری معاونت تحقیقات و فناوری دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی تهران از سال 1395 همزمان با دومین همایش و فن‌بازار حوزه سلامت فعالیت خود را ذیل دفتر همکاری دانشگاه صنعت و جامعه آغاز نموده و تلاش می‌نماید تا در راستای تسهیل ارتباط دانشگاه، مراکز رشد و شرکت‌های دانش‌بنیان با صنعت و همچنین توانمند‌سازی اعضای هیأت‌علمی در حوزه فناوری و آموزش چگونگی تجاری‌سازی ایده‌ها نقشی مؤثر ایفا نماید.http://vcr.tums.ac.ir
  دفتر همکاری دانشگاه  صنعت و جامعه
 
http://htcd.tums.ac.ir/94 دومین همایش و فن بازار ملی سلامت