دیدگاهها
1395/10/5 يكشنبه
برنامه ها و گزارشات دانشکده بهداشت (بهار 95)

این دانشکده امید دارد تا چهار سال آینده علاوه بر حفظ و ارتقای جایگاه ملی خود بعنوان قطب آموزش و پژوهش علوم بهداشتی، خود را بعنوان مرکز شناخته شده آموزش و پژوهش علوم بهداشتی در خاورمیانه مطرح و با گسترش ارتباطات بین المللی خود، جایگاه مناسبی در سطح بین الملل کسب نماید.

برنامه 4 ساله دانشگاه 1393 تا 1396  دانشکده بهداشت (اردیبهشت 94)

برنامه قطب آموزش علوم بهداشتی کشور دانشکده بهداشت (بهار 95)

گزارش دانشکده (بهار 95)

تمامی حقوق برای دانشکده بهداشت دانشگاه علوم پزشکی تهران محفوظ می باشد .

www.sph.tums.ac.ir